Cho vay đầu tư
Cho vay đầu tư
  1. Đối tượng cho vay:

     Là các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành.

Hàng năm hoặc trong từng thời kỳ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tham khảo danh mục hiện hành: Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Tây Ninh

  1. Điều kiện vay vốn:

Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;

Có phương án sản xuất, kinh doanh có lãi và phương án bảo đảm trả được nợ;

Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc tại một công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam;

Chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Ngoài mức vốn vay của nhà nước được Quỹ cho vay theo quy định, khách hàng phải có vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư tài sản cố định của dự án.

  1. Thời hạn cho vay:

Thời hạn cho vay và thu hồi nợ được xác định theo khả năng thu hồi vốn, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư nhưng tối đa là 15 năm, trường hợp đặc biệt vay trên 15 năm do Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định.

  1. Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay của Quỹ được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất huy động bình quân của các nguồn vốn huy động, đảm bảo bù đắp phí quản lý, các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay của Quỹ và bảo toàn, phát triển nguồn vốn chủ sở hữu;

Hàng năm hoặc trong từng thời kỳ, căn cứ nguyên tắc xác định lãi suất quy định, Giám đốc Quỹ tính toán, trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ.

  1. Giới hạn cho vay

Giới hạn cho vay đối với một dự án không được vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện và không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án. Trường hợp Quỹ thực hiện đồng thời đầu tư trực tiếp và cho vay đối với một dự án thì tổng giới hạn đầu tư trực tiếp và cho vay không được vượt quá 30% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện;

Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng của Quỹ không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ;

  1. Thẩm quyền cho vay đầu tư

Mức vốn cho vay từ 15% vốn chủ sở hữu trở lên: do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

Mức vốn cho vay từ 5% - dưới 15% vốn chủ sở hữu: do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định;

Mức vốn cho vay đến dưới 5% vốn chủ sở hữu: do Giám đốc Quỹ quyết định.

  1. Cho vay hợp vốn

Quỹ được làm đầu mối cho vay hợp vốn hoặc cùng hợp vốn với các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương khác, tổ chức tín dụng và tổ chức khác để cho vay dự án.

Tin bài khác

Văn kiện đại hội VIII của Đảng Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Công khai minh bạch Lịch tiếp công dân Báo cáo tài chính năm 2022
Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đ/c Trần Việt Tân- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 Đoàn viên Chi đoàn tham gia “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tại Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh Đoàn viên Chi đoàn chăm sóc cây xanh, tỉa cây, nhổ cỏ Thí sinh của các Chi đoàn tham gia Hội thi kể chuyện “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói ” Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Hiến máu nhân đạo Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Tiện ích
© 2015 Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Địa chỉ: Đường 30/04, P.1, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3811288 - Fax: (0276) 3813661