Văn bản
Văn bản liên quan

STT

Số hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

Tải về

01

72/2020/NĐ-CP

30/06/2020

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

Tải về

02

66/2020/NĐ-CP

11/06/202

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Tải về

03

954/2020/UBTV-QH14

02/06/2020

UBTV Quốc Hội

Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Tải về

04

49/2020/TT-BTC

01/06/2020

Bộ Tài chính

Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Tải về

05

61/2020/NĐ-CP

29/05/2020

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Tải về

06

58/2020/NĐ-CP

27/5/2020

Chính phủ

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tải về

07

57/2020/TT-BQP

13/05/2020

Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về dân quân tự vệ

Tải về

08

13/2020/QĐ-TTg

06/04/2020

Chính phủ

Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Tải về

09

515/QĐ-BHXH

27/03/2020

BHXH VN

Quyết định 515/QĐ-BHXH Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số bảo hiểm xã hội

Tải về

10

419/QĐ-NHNN

16/3/2020

NHNN

Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại TCTD chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN

Tải về

11

01/2020/TT-NHNN

13/03/2020

NHNN

Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid – 19

Tải về

12

83/QĐ-QĐTPT

06/03/2020

Quỹ Đầu tư phát triển

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh.

Tải về

13

30/2020/NĐ-CP

05/03/2020

Chính phủ

Về công tác văn thư

Tải về

14

02/2020/TT-BNNPTNN

28/02/2020

Bộ NNPTNT

Quy định tiêu chí kinh tế trang trại

Tải về

15

25/2020/NĐ-CP

28/02/2020

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Tải về

16

173/QĐ-UBND

31/01/2020

UBND tỉnh Tây Ninh

Sửa đổi bổ sung 01 số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ BVMT tỉnh Tây Ninh

Tải về

17

11/2020/NĐ-CP

20/01/2020

Chính phủ

Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Tải về

18

09/2019/TT-BXD

26/12/2019

Bộ xây dựng

Về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tải về

19

55/2019/QĐ-UBND

20/12/2019

UBND tỉnh Tây Ninh

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020

Tải về

20

57/2019/QĐ-UBND

20/12/2019

UBND tỉnh Tây Ninh

Ban hành bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến 2024

Tải về

21

2738/QĐ-UBND

17/12/2019

UBND tỉnh Tây Ninh

Sửa đổi Điều 4 của Quy chế bảo đảm tiền vay Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh.

Tải về

22

2737/QĐ-UBND

17/12/2019

UBND tỉnh Tây Ninh

Sửa đổi Điều 11 Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển

Tải về

23

95/2019/NĐ-CP

16/12/2019

Chính phủ

Sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 5/04/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Tải về

22

14/2019/NQ-HĐND

06/12/2019

HĐND tỉnh Tây Ninh

Nghị quyết KH14: Về phương án cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025

Tải về

24

16/2019/NQ-HĐND

06/12/2019

HĐND tỉnh Tây Ninh

Về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024.

Tải về

25

07/2019/TT-BTP

25/11/2019

Bộ Tư Pháp

Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Tải về

26

45/2019/QH14

20/11/2019

Quốc hội

Bộ luật lao động.

Tải về

27

90/2019/NĐCP

15/11/2019

Chính phủ

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Tải về

28

2264/QĐ-HĐQL

18/10/2019

UBND Tỉnh Tây Ninh

Ban hành danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ BVMT tỉnh Tây Ninh

Tải về

29

68/2019/NĐ-CP

14/08/2019

Chính phủ

Về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tải về

30

2023/QĐ-BCT

05/07/2019

Bộ Công thương

phê duyệt Chương trình Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam giai đoạn 2019 – 2025

Tải về

31

59/2019/NĐ-CP

01/07/2019

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

Tải về

32

07/2019/TT-BNV

01/06/2019

Bộ Nội vụ

Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

Tải về

33

40/2019/NĐ-CP

13/05/2019

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Tải về

34

149/2018/NĐ-CP

07/11/2018

Chính phủ

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 3 của Bộ luật lao động về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Tải về

35

700/QĐ-HĐQL

15/03/2018

Quỹ Đầu tư

Về việc ban hành Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

Tải về

36

32/2018/NĐ-CP

08/03/2018

Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp.

Tải về

37

23/2018/NĐ-CP

23/02/2018

Chính phủ

Quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Tải về

38

151/2017/NĐ-CP

26/12/2017

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Tải về

39

28/2017/TT-BTC

12/04/2017

Bộ tài chính

Sửa đổi bổ sung một số điều của thông Tư số 45/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 4 năm 2013 và thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Tải về

40

45/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016

Bộ LĐ-TB&XH

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹđầu tư phát triển địa phương.

Tải về

41

329/2016/TT-BTC

26/12/2016

Bộ Tài Chính

Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Tải về

42

209/2015/TT-BTC

28/12/2015

Bộ Tài Chính

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Tải về

43

91/2015/NĐ-CP

13/10/2015

Chính phủ

Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp.

Tải về

44

92/2015/TT-BTC

15/06/2015

Bộ Tài Chính

Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Tải về

45

200/2014/TT-BTC

22/12/2014

Bộ Tài Chính

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Tải về

46

69/2014/QH13

26/11/2014

Quốc Hội

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Tải về

47

08/2013/TT-BNV

31/07/2013

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tải về

48

11/2012/NĐ-CP

22/02/2012

Chính phủ

Nghị định 11/2012/NĐCP Sửa đổi nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch đảm bảo.

Tải về

Tin bài khác

Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đ/c Trần Việt Tân- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 Đoàn viên Chi đoàn tham gia “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tại Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh Đoàn viên Chi đoàn chăm sóc cây xanh, tỉa cây, nhổ cỏ Thí sinh của các Chi đoàn tham gia Hội thi kể chuyện “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói ” Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Hiến máu nhân đạo Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Tiện ích
© 2015 Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Địa chỉ: Đường 30/04, P.1, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3811288 - Fax: (0276) 3813661