Tin TDIF
default

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2019

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND đã quy định Diện tích,  điều kiện cụ thể tách thửa đối với loại đất nông nghiệp như sau:

 1. Diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành sau khi tách thửa
  a) Tại các phường: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 300 m2(Ba trăm mét vuông);
  b) Tại các thị trấn: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 500 m2(Năm trăm mét vuông);
  c) Tại các xã: Diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 1.000 m2(Một ngàn mét vuông);
  d) Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất ở thì được tách thửa theo loại đất ở.
 2. Việc tách thửa đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ áp dụng đối với các trường hợp khi người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; tách thửa để chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai.
 3. Trường hợp tách một phần diện tích của thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, thửa đất xin chuyển mục đích phải đảm bảo các điều kiện chuyển mục đích theo quy định pháp luật về đất đai, xây dựng; diện tích tối thiểu, kích thước, điều kiện cụ thể thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo theo quy định tại Điều 4 Quyết định này và việc tách thửa đất phải phù hợp với một trong các điều kiện sau:
  a) Trường hợp thửa đất nông nghiệp thuộc khu dân cư hoặc khu vực quy hoạch phát triển khu dân cư, có diện tích nhỏ hơn 500 m2(Năm trăm mét vuông) nếu được tách thửa để chuyển mục đích sang đất ở thì diện tích thửa đất nông nghiệp còn lại phải lớn hơn diện tích tối thiểu so với thửa đất ở quy định tại Điều 4 Quyết định này. Trường hợp thửa đất nông nghiệp còn lại có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu so với thửa đất ở thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích toàn bộ diện tích thửa đất;
  b) Trường hợp thửa đất nông nghiệp thuộc khu dân cư hoặc khu vực quy hoạch phát triển khu dân cư, có diện tích lớn hơn 500 m2(năm trăm mét vuông) nếu được tách thửa để chuyển mục đích 01 (một) thửa, thửa đất nông nghiệp còn lại được tồn tại theo hiện trạng. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất thì phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tách thửa theo bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được phê duyệt;

Quy định diện tích, điều kiện cụ thể tách thửa đối với loại đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở)

Trường hợp tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) phải lập dự án đầu tư thì việc tách thửa đất được thực hiện theo dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và việc giải quyết tách thửa đất áp dụng theo quy định của pháp luật đất đai.

Trường hợp tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) không phải lập dự án đầu tư: Việc tách thửa đất phải đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Đồng thời việc giải quyết tách thửa đất áp dụng theo quy định của pháp luật đất đai về thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

default

Căn cứ Thông báo số 03/2020/AUC-TB ngày 15/6/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Mộc An Thịnh về việc thông báo đấu giá cổ phần của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh, tại Công ty Cổ phần Đầu tư TDIF, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau 1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂY NINH
  Địa chỉ: Đường 30/4, P1, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDIF
  Địa chỉ: Nhà số A7 Khu dân cư Bình Phong, ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 3. Ngành nghề kinh doanh chính: Thi công, tư vấn xây dựng các loại công trình: xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi…; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan…
 4. Vốn điều lệ: 2.080.000.000 đồng, tương đương 208.000 cổ phần
 5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 40.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 19,23% vốn điều lệ)
 6. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư TDIF do Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh nắm giữ do Công ty đấu giá hợp danh Mộc An Thịnh ban hành.
 7. Địa chỉ tổ chức bán đấu giá:
  Địa chỉ: Nhà số A7 Khu dân cư Bình Phong, ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tình Tây Ninh.
 8. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MỘC AN THỊNH
 9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 40.000 cổ phần.
 • Giá khởi điểm đấu giá: 10.200 đồng/cổ phần; 408.000.000 đồng/lô (Bốn trăm lẻ tám triệu đồng)
 • Phương thức chuyển nhượng vốn: bán đấu giá trọn lô.
 1. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Tại nhà số A7 Khu dân cư Bình Phong, ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 2. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Kể từ ngày thông báo, hạn chót vào 16h00 ngày 23/6/2020.
 3. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 16h00 ngày 23/6/2020 tại nhà số A7 Khu dân cư Bình Phong, ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
 4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 ngày 26/6/2020 tại Nhà số A7 Khu dân cư Bình Phong, ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tình Tây Ninh.
 5. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần; Thời gian công bố kết quả bán đấu giá cổ phần tối đa là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá.
 6. Thời gian hoàn trả tiền cọc: trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Tải chi tiết thông báo tại đây

Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển kết nạp Đảng viên năm 2020

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và đảm bảo tính kế thừa.

default

Căn cứ Thông báo số 02/2020/AUC-TB ngày 07/4/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Mộc An Thịnh về việc tạm hoãn phiên đấu giá của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh ngày 11/4/2020.

default

Căn cứ Quyết định số 36a/QĐ-QĐTPT ngày 20/11/2019 của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh về việc phê duyệt chủ trương thoái phần vốn góp của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh tại Công ty Cổ phần Đầu tư TDIF, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

default

Ngày 28/02/2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là Quỹ) đã tổ chức Hội nghị Người lao động, để đánh giá kết quả hoạt động của Quỹ năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂY NINH CHO VAY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Đối tượng cho vay là các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.  

Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh với chương trình “Xuân tình nguyện – Xuân biên giới” năm 2020

Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực trong thực hiện Chương trình “Xuân tình nguyện – Xuân biên giới” năm 2020

default

Căn cứ theo Thông báo số 1243/TB-SGDHCM ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội do Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh nắm giữ. Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Thông báo kết quả đấu giá như sau:

default

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần  của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội

Căn cứ theo Quyết định số 359/QĐ-SGDHCM ngày 17 tháng 09 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội do Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội do Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh nắm giữ như sau:

Văn kiện đại hội VIII của Đảng Lịch tiếp công dân
Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đ/c Trần Việt Tân- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Báo cáo tổng kết Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Đại hội Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 Đoàn viên Chi đoàn tham gia “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tại Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh Đoàn viên Chi đoàn chăm sóc cây xanh, tỉa cây, nhổ cỏ Thí sinh của các Chi đoàn tham gia Hội thi kể chuyện “Hiến máu nhân đạo” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Bác Hồ đã nói ” Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” Hiến máu nhân đạo Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh Công trình thanh niên – Môi trường làm việc xanh

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Tiện ích
© 2015 Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
Địa chỉ: Đường 30/04, P.1, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3811288 - Fax: (0276) 3813661